You are currently viewing Than Indonesia – “mỏ vàng” của quốc gia vạn đảo

Than Indonesia – “mỏ vàng” của quốc gia vạn đảo

Nếu nói than Indonesia là một trong những mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của quốc đảo này thì có lẽ cũng không phải là một phát biểu sai. Indonesia là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu than lớn nhất thế giới.
Kể từ năm 2005, khi vượt qua Úc, quốc gia này là nước xuất khẩu hàng đầu về than nhiệt. Phần lớn than nhiệt xuất khẩu của Indonesia bao gồm loại có chất lượng trung bình (từ 5100 đến 6100 cal / gram) và loại chất lượng thấp (dưới 5100 cal / gram) có nhu cầu lớn bắt nguồn từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Theo thông tin do Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản của Indonesia trình bày, trữ lượng than của Indonesia được ước tính sẽ tồn tại khoảng 83 năm nếu tiếp tục duy trì tốc độ sản xuất hiện tại.
Dự đoán về trữ lượng có thể khai thác của than Indonesia
Than Indonesia hiện đứng thứ 9 trên toàn cầu về trữ lượng, chiếm giữ khoảng 2,2% tổng trữ lượng than trên thế giới (theo Đánh giá thống kê gần đây nhất của tạp chí Năng lượng Thế giới), tương đương khoảng 161 tỷ tấn.
75% trong số này (tương đương 121 tỷ tấn) được dự đoán có thể khai thác bằng cách phương pháp lộ thiên trong khi 25% còn lại (khoảng 40 tỷ tấn) có thể được khai thác bằng phương pháp hầm lò.
Khoảng 60% tổng trữ lượng than của Indonesia bao gồm than chất lượng thấp (sub-bitumious) có chứa ít hơn 6100 cal / gram.

Trả lời